Hazırlayıcı Eğitim Programı

Hazırlayıcı Eğitim Programı’nın amacı, Dışişleri Bakanlığı’na kariyer memuru olarak kabul edilen personelimizin merkezde ve yurt dışında üstlenecekleri görevleri gereği şekilde yerine getirebilmelerini sağlayacak donanımlarını pekiştirmektir.

Aday Meslek Memurları ile Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları, görevlerine başlamadan önce, önemli dış politika konuları ile uluslararası hukuk, çatışma çözümleri, arabuluculuk vb. alanlardaki bilgilerini tazelemekte, ayrıca diplomatik yazışma ve müzakere teknikleri gibi mesleklerine ilişkin teknik konularda da becerilerini geliştirme imkanı bulabilmektedirler.

Ortak Dersler

Akademik Dersler

 • Uluslararası Hukuk, Örgütler ve Rejimler
 • Uluslararası Ekonomi, Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisi
 • Çatışma Çözümleri ve Arabuluculuk
 • Türkiye Tarihi
 • Hukuk ve Kamu Yönetimi

Mesleki Dersler

 • Bakanlığımızın Merkez ve Dış Teşkilat Yapısı
 • Diplomatik Yazışma
 • Diplomatik Protokol
 • Müzakere Teknikleri
 • Sanal Daire
 • Konsolosluk İşlemleri
 • İdari ve Mali İşler
 • Bilişim Teknolojileri Altyapısı ve Kullanım Esasları
 • Haberleşme, Diplomatik Kurye, Evrak ve Dosyalama İşlemleri
 • İngilizce Sunum ve İletişim Teknikleri
 • Yabancı Dil

Kişisel Gelişim Dersleri

 • Edebiyat, Müzik, Sanat, Sinema
 • Hitabet ve Kamera Önünde Konuşma Teknikleri

Ders İçerikleri

Uluslararası İlişkiler

Bu dersin temel hedefi, uluslararası ilişkilerin temel dinamiklerinin anlaşılması, açıklanması ve anlamlandırılması için kullanılan temel teorileri sunmaktır. Ders, öğrencilere, uluslararası ilişkilerin analizi konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Derste, modern devlet düzeninin evrimi ve uluslararası ilişkiler dalının ayrı bir disiplin olarak gelişmesi irdelenmektedir. Buna paralel olarak, derste, uluslararası ilişkiler teorilerinin ana yaklaşımları ve paradigmaları çözümlenmektedir. Bu paradigmalar; realizm, neorealizm, liberal yaklaşımlar, neoliberal kurumsal teoriler ve sosyolojik temelli uluslararası ilişkilerdir. Rasyonel ve sosyolojik temelli yaklaşımlar üzerinde durulan derste, uluslararası ilişkiler teorilerindeki güncel tartışmalar yansıtılmaktadır.

Dış Politika Analizi

Bu ders kapsamında, Dış Politika Analizi alanında geliştirilmiş teoriler incelenmektedir. Derste; dış politika analizi çalışmaları, dış politika kararları ile karar alma süreçleri her üç klasik analiz düzeyinin perspektifinden incelenmektedir. Buna ek olarak, Dış Politika Analizi literatürünün kronolojik olarak gelişimi ele alınmakta, bu kronolojik gelişim içerisinde ortaya çıkan teorik çerçeveler ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Ayrıca, bu teorilerin belirli vaka analizlerinde kullanımı üzerinde durulmaktadır.

Türk Dış Politikası

Bu dersin amacı, katılımcıları Türk dış politikası ile ilgili temel tartışmalar konusunda bilgilendirmek ve güncel dış politika gelişmelerine analitik yaklaşmalarını kolaylaştıracak kavramsal çerçeveyi sunmaktır.

Ders, Türk dış politikasına tarihsel ve kavramsal bir giriş ile başlamakta, daha sonra dış politikanın yapımını etkileyen süreç ve aktörler tartışılmaktadır. Türk dış politikasının geleneksel olarak ilişkide olduğu bölgesel ve küresel aktörlerle olan etkileşimi de yakından incelenmektedir. Son kısımda ise, Türk dış politikasındaki yeni yönelimler ele alınmaktadır.

Diplomasi

Bu ders, katılımcıların; diplomasi uygulamaları konusundaki gelişimini, Avrupa’daki gelişmeleri ve katılımcıların uluslararası ilişkiler konusundaki bilgilerini derinleştirmeyi, uluslararası hukuk konusunda mesleki ve akademik bilgilerini artırmayı, kamu diplomasisini başarılı bir şekilde ele almalarını ve Osmanlı diplomasi tarihini anlamalarını sağlamayı hedeflemektedir. Ders, diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanında daha ileri düzeyde çalışmalara zemin hazırlamaktadır.

Uluslararası Hukuk, Örgütler ve Rejimler

Bu ders; uluslararası hukukunun kaynakları, devlet, uluslararası örgütler, gerçek kişiler, devletin ülkesel ve ülke dışı yetkileri, diplomasi ve konsolosluk, uluslararası anlaşmazlıklar ve bunların barışçıl çözümleri gibi konuları içermektedir.

Bu kapsamda; uluslararası hukuk kişisi olarak birey, yabancıların statüsü, insan haklarının korunması, karasuları, kıta sahanlığı, uluslararası örgütler, devletin ülkesel ve ülke dışı yetkileri, diplomasi ve konsolosluk, uluslararası anlaşmazlıklar ve bunların barışçıl çözümleri ele alınmaktadır. Ayrıca, uluslararası örgütler hakkında genel bilgiler verilmekte, evrensel ve bölgesel düzeyde Türkiye’yi de yakından ilgilendiren uluslararası örgütlerin yapıları ve görevleri incelenmektedir.

Uluslararası Ekonomi, Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisi

Bu dersin amacı, katılımcıların küreselleşme, uluslararası ekonomi ve Türkiye ekonomisi ile ilgili temel tartışmalara katılımını sağlamak ve katılımcılara güncel ekonomik gelişmeleri anlamayı kolaylaştıracak kavramsal çerçeveyi sunmaktır.

Ders; küreselleşme, uluslararası ekonomi ve ekonomik kalkınma ile ilgili kavramsal bir giriş ile başlamakta, daha sonraki aşamalarda uluslararası ekonomik ilişkileri düzenleyen kurumlar, global ekonomik entegrasyon ve  Türkiye’nin  dış ekonomik ilişkilerini etkileyen faktörler tartışılmaktadır. Türkiye’nin dış borçlanması ve kalkınmasının yanı sıra, küreselleşme ve doğrudan yabancı yatırımlar  da analiz edilmektedir. Ayrıca, küresel ekonomik kriz, dünya ekonomisi  de ele alınmaktadır.

Çatışma Çözümleri ve Arabuluculuk

Bu dersin temel amacı, katılımcılara çatışma çözme literatüründe yer alan temel kavramları, kuramsal çerçeveleri ve uygulamalı olarak çatışma çözme yöntemlerini tanıtmaktır.

Dersin ilk bölümünde, çatışma analizi denilen alan, ikinci kısmında ise çatışma çözme denilen alan tanıtılmaktadır. Çatışmanın analizi, çatışma çözümü için gerekli ilk adımdır. Bu bağlamda, farklı çatışma analizi çerçeveleri ve yaklaşımları ele alınmaktadır. Çatışma analizine değinen farklı yaklaşım ve kuramların tanıtılmasının yanı sıra, çeşitli bürokratik kuruluşlar veya uluslararası kuruluşlar (örn. AGİT, Dünya Bankası, Amerikan Dışişleri Bakanlığı) tarafından geçtiğimiz son yıllarda karar alıcılara yönelik olarak geliştirilmiş olan pratik çatışma analizi çerçeveleri de sunulmaktadır.

Dersin ikinci bölümünde, çatışma çözme yöntemlerine odaklanılmaktadır. Bunlar arasında; müzakere yöntemleri, arabuluculuk ve grup düzeyinde yapılan sorun çözme çalıştayları ele alınmaktadır. Bu konulardaki uluslararası literatür işlenirken, uygulamalı simülasyon çalışmaları da yapılmaktadır.

Siyasi Tarih

Dersin amacı, 19. ve 20. yüzyıl siyasi tarihini genel hatlarıyla katılımcılara sunmaktır.

Ders, siyasi tarihin tanımı ile başlamakta, ardından 1648 Westfalya’dan günümüze dünyayı etkileyen temel konular, savaşlar, düzenler ve önemli dönüm noktaları tarihsel bir perspektifte anlatılmaktadır. Ders, genel olarak betimlemeden daha çok, tarihsel dönüşümler çerçevesinde ele alınmaktadır.

Türkiye Tarihi

Ders, dünya tarihine karşılaştırmalı ve analitik bir yaklaşım geliştirmek amacıyla, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tecrübelerini küresel sistemin bir parçası olarak sunmak üzere kurgulanmıştır. Bu nedenle, öncelikle 1500 öncesi dünya sistemi ve 1500 sonrası dünya sistemi arasındaki farklar incelenmekte; ardından Avrupa’nın yükselme ve zenginleşme sürecinde Osmanlı İmparatorluğu’nun doğuşu, kurumsal ve siyasal felsefesi ele alınmaktadır. Bugün, modern Türk jeopolitiğinin temel coğrafyası olarak tanımlanan Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Balkanlarda Osmanlı mirası ve bu mirasın algısı üzerinde durularak, Osmanlı İmparatorluğu’nun modern dünyaya verdiği sosyal, entelektüel ve siyasal reaksiyonlar da (Nizam-ı Cedit ve Tanzimat gibi) analiz edilerek, Osmanlı İmparatorluğu ile modern Türkiye Cumhuriyeti arasındaki devamlılıklar ve kopmalar üzerinde durulmaktadır.

Dersin önemli bir bölümü, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin politik ve kurumsal açından kendini konsolide etme sürecine ayrılmakta, bu bağlamda; Cumhuriyet felsefesi, Cumhuriyetin kurucu kadroları, çok partili sisteme geçiş ve demokratikleşme süreci, modern Türk diplomasisi, Türkiye’de siyasal ve ideolojik akımlar, asker sivil ilişkileri ve din-devlet ilişkileri incelenmektedir.

Hukuk ve Kamu Yönetimi

Bu dersin amacı, katılımcılara hukuk kavramı, tanımı, anlamları, hukuk kurallarının özellikleri, çeşitleri ile hukukun kaynakları gibi konular hakkında genel bilgiler vererek, konuyla ilgili temel altyapıyı kazandırmak ve kamu yönetimini genel hatlarıyla anlatmaktır. Bu çerçevede, hukuka giriş için gerekli temel bilgilerin yanı sıra, anayasa hukuku, kişiler, aile, borçlar hukuku ile idare ve ceza hukuku konuları ele alınmakta, kamu yönetimi konusu ise ana hatlarıyla, özellikle son dönemdeki gelişmeler ve “yönetişim” kavramı üzerinde durularak ve mevcut uygulamalar çerçevesinde tartışılarak anlatılmaktadır.