Aday Uzman Yardımcılarına Yönelik Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programı

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı, Bakanlığımız merkez teşkilatında görev yapmak üzere, Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının ardından üçüncü kariyer memuru olarak istihdam edilen Aday Uzman Yardımcıları için düzenlenen temel ve hazırlayıcı eğitim programıdır.

Sözkonusu eğitim programı, 1983 tarih ve 6061 sayılı “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” uyarınca, devlet memurluğunun esasları ve Uzman Yardımcılığı görevinin gerektirdiği uzmanlık alanlarını da kapsamaktadır.

Programın İçeriği

 • 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı’nın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Genel Olarak Devlet Teşkilatı
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
 • Resmi Yazışma
 • Dosyalama Usulleri
 • Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri, AmirMemur İlişkisi
 • Disiplin
 • Özlük Hakları – İzinler
 • Yurtdışı Sözleşmeli Personel ile İlgili Mevzuat
 • Bütçe Kanunu ve Uygulama Esasları
 • Kamu Zararları
 • Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Uygulama Esasları
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri
 • İdari Hesapların Hukuki Çerçevede Verimli Kullanılması
 • İç Denetim
 • Büyük onarım ve küçük onarım işleri, yeni inşaat yapım işlemleri, bina ve arsa satın alma işlemleri ve kiralar
 • Demirbaş Alımları
 • Bina Güvenliği ve Taşıt Alımları
 • Taşınır mal yönetmeliği ve Bakanlık uygulamaları (devirteslim, terkin işlemleri vb.)
 • Mahsup İşlemleri
 • Ofis otomasyonu eğitimi, hedefler ve Bakanlığımızdaki uygulamalar
 • Gizlilik ve gizliliğin önemi; bilişim güvenliği
 • Kapalı Haberleşme, Diplomatik Kurye, Evrak ve Dosyalama İşlemleri
 • Yurtdışında Yaşayan Türkler ve Entegrasyon Sorunu
 • Konsolosluk İşlemleri - Vize işlemleri
 • Konsolosluk İşlemleriEvlilik Doğum Askerlik Noter
 • Elektronik Konsolosluk
 • Uluslararası Genel Hukuk
 • Uluslararası Özel Hukuk
 • BM Örgütsel Yapısı/ BM Andlaşmalar
 • Avrupa Konseyi - AİHS/AİHM Hukuku
 • Uluslararası Anlaşmaların Onay Sürecine İlişkin Ülkemiz Uygulaması
 • Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklar
 • Diplomatik Etik
 • Protokol
 • Kamu Diplomasisi
 • Dijital Diplomasi
 • BasınYayın Organlarıyla Etkileşim
 • Dış Politika ve Medya
 • Stratejik İletişim
 • Kültürel Diplomasi
 • Türk Dış Politikasının Genel Çerçevesi
 • Türkiye AB Süreci
 • Türkiye – NATO İlişkileri
 • Türkiye'nin Afrika Ülkeleriyle İlişkileri
 • Türkiye'nin Avrupa Ülkeleri İlişkileri
 • Türkiye – Balkanlar
 • Türkiye ABD İlişkileri
 • Türkiye'nin Latin Amerika Ülkeleri İlişkileri
 • Türkiye'nin Orta Asya Ülkeleriyle İlişkileri
 • Türkiye'nin Kafkasya Bölgesiyle İlişkileri
 • Türkiye Ortadoğu İlişkileri
 • Türkiye – Irak
 • Türkiye – Suriye
 • Denizcilik – Havacılık
 • Sınır Konuları
 • Çevre ve İklim Değişikliği
 • Su Konusundaki Uluslararası Sözleşmeler, Sınırı Aşan Sular ve Genel Su Politikamız
 • Enerji Diplomasisi, Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri, Ham Petrol Boru Hattı Projeleri
 • Nükleer Enerji ile ilgili konular, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, enerji alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla ilişkiler
 • AGİT
 • Silahsızlanma
 • Güvenlik ve İstihbarat
 • 1915 Olayları
 • Kıbrıs Sorunu