Hakkımızda

Diplomasi Akademisi, 22 Ocak 1968 tarihinde Dışişleri Akademisi adıyla kurulmuş; 24 Haziran 1994 tarih ve 4009 sayılı “Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile “Dışişleri Eğitim Merkezi” adını almış, 2010 yılında 6004 sayılı “Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile bugünkü ismi olan “Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı” haline dönüştürülerek görev alanı genişletilmiş ve Bakanlığın yardımcı hizmet birimlerinden birisi olarak yeniden yapılandırılmıştır. 10 Temmuz 2018 tarihli 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu yapılanması korunmuştur.

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin dış ilişkilerinin, Türk dış politikasının ve konsolosluk hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan Dışişleri Bakanlığı mensuplarının temel ve hazırlayıcı eğitimleri ve stajları ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlayarak yürüten ve farklı ülkelerin kariyer diplomatlarına eğitim programları sunan bir eğitim kurumudur. Akademi, Bakanlık mensuplarının yurtdışındaki eğitim programlarına, yabancı dil ve mesleki amaçlı kurslara ve seminerlere katılım faaliyetlerini planlamak ve yürütmekle de görevlidir. Diplomasi Akademisi ayrıca, Türkiye’nin yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerine atanan diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin eğitim görevini de yerine getirmektedir.

Dış politikamızın kapsamının genişlemesi ve bölgesel açılımlarla orantılı olarak Bakanlığımızın personel ihtiyacı da artmaktadır. Süratle değişen ve yenilenen günümüz uluslararası ortamında yerinde değerlendirmeler yapan, etkili çözümler üretebilen, kararlaştırılan politikaları etkili şekilde uygulayabilen, ileriye dönük politikalar üretebilecek kapasiteye sahip, diplomasi kültür ve geleneğini bilen, gerek merkez gerek yurtdışı teşkilatında üstlenecekleri görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirebilen insan kaynağı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, 2011 yılından itibaren, başta aday meslek, konsolosluk ve ihtisas memurlarımız olmak üzere, tüm kademedeki memurlarımızın hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları hem süre hem de içerik açısından daha da geliştirilmiş ve zenginleştirilmiştir.

Diplomasi Akademisi’nin faaliyetlerini Bakanlık mensuplarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve yabancı diplomatlara yönelik olmak üzere genel olarak üç gruba ayırmak mümkündür. Diplomasi Akademisi’nin Bakanlık mensuplarına yönelik faaliyetleri arasında en önemlilerinden biri, Bakanlığa yeni katılan aday memurların eğitimidir. Aday memurlarımız, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (55.Md.) ve Devlet Personel Dairesi Başkanlığı’nın 1983 tarihli yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan bir “hizmet içi eğitim” sürecinden geçmektedir. Aday memurlara yönelik hizmet içi eğitim sürecinin ilk aşamasını teşkil eden “Temel Eğitim”, diğer kamu kurumlarında olduğu gibi, devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri verecek şekilde hazırlanmaktadır. Sürecin ikinci aşamasını teşkil eden “Hazırlayıcı Eğitim”de ise, aday memurların mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak bilgiler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik faaliyetlerin başında yurtdışı misyonlarımızda görev yapacak diğer kamu kurumlarının mensuplarını bu yeni görevlerine hazırlamak amacıyla yılda dört kez düzenlenen “Dış Görev Yönlendirme Eğitim Programları” gelmektedir. Ayrıca, diğer kamu kurumlarında düzenlenen hizmet içi eğitim programları çerçevesinde, Bakanlık mensuplarımız, Diplomasi Akademisi’nin eşgüdümünde uzmanlık alanlarında dersler vermektedir.

Son yıllarda, Türk dış politikasında yaşanan gelişmelere paralel olarak, Diplomasi Akademisi’nin uluslararası alandaki faaliyetleri de önemli ölçüde artmıştır. Yabancı diplomatlara yönelik faaliyetler, Diplomasi Akademisi’nin kamu diplomasisi açısından yerine getirdiği önemli bir işlevi teşkil etmekte ve ülkemizin doğru şekilde tanıtılmasında büyük katkıda bulunmaktadır. Yabancı diplomatlara yönelik faaliyetler, ikili ve çok taraflı eğitim programları şeklinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 1992 yılında başlatılan ve yılda bir kez düzenlenen “Uluslararası Genç Diplomatlar” eğitim programı büyük ilgi görmektedir. Dünyanın dört bir yanından genç kariyer diplomatları çok kültürlü bir ortamda yürütülen bu eğitim programı için her yıl ülkemize davet edilmektedir. Dış politika, Türk dış politikası, diplomasi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ekonomi, bölgesel ve çok taraflı sorunlar, müzakere teknikleri ve protokol konularını içeren kapsamlı eğitim programları hazırlayan Akademi, katılımcıları en iyi şekilde eğitmeyi amaçlamaktadır. Haziran 2019 tarihi itibariyle 1255 yabancı diplomatın eğitim aldığı bu program, gerek Diplomasi Akademisi’nin gerek ülkemizin görünürlüğü ve prestiji açısından özel bir yere sahiptir.

Diplomasi Akademisi, ikili işbirliği çerçevesinde gelen talepler doğrultusunda, münhasıran bir ülkenin diplomatlarına yönelik eğitim programları da düzenlemektedir. Aynı şekilde, genç diplomatlarımızdan oluşan heyetler de yurtdışında benzer programlara katılarak, tecrübe ve bilgi birikimlerini artırmaktadırlar. Diplomasi Akademisi ayrıca, diğer ülkelerle 3 ay-1 yıllık süreler için yabancı stajyer diplomat değişiminin de eşgüdümünü üstlenmiştir. Akademi, bu görevlerine ilaveten, her yıl Bakanlık tarihçesini hazırlamak suretiyle kurumsal hafıza açısından da önemli bir işlevi yerine getirmektedir.